Budowa stacji uzdatniania wody w Grabowie Szlacheckim wraz z budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w rozproszonej zabudowie Gminy Nowodwór.

                                

 

Gmina Nowodwór realizuje zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grabowie Szlacheckim wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w rozproszonej zabudowie gminy Nowodwór” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii: w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.