Nowe stawki oraz nowy rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne w 2020 roku.

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowodwór.

Informuję, że w związku z przeprowadzonymi przetargami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty z w/w tytułu. Wzrost stawek spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen w instalacjach unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zwiększonym strumieniem (ilością) poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/71/2019 Rady Gminy Nowodwór z dnia 29 listopada 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat miesięcznych dla poszczególnych gospodarstw domowych:

  1. dla gospodarstw domowych liczących 1 osobę – 10 zł,
  2. dla gospodarstw domowych liczących 2 osoby – 20 zł,
  3. dla gospodarstw domowych liczących 3 osoby – 29 zł,
  4. dla gospodarstw domowych liczących 4 osoby – 36 zł,
  5. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 43 zł .

Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy termin uiszczania opłaty (bez uprzedniego wezwania) do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty mogą być uiszczane gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na NOWY wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Nowodwór

Nr. : 96 8724 0005 2012 1200 0009 0023

Z poważaniem

 Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski