OGŁOSZENIE – zaproszenie do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z siedzibą w Nowodworze

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości w Nowodworze, zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z siedzibą w Nowodworze jako całości w rozumieniu art. 551 k.c., składającego się z praw do nieruchomości położonych na terenie gminy Nowodwór, powiat rycki, województwo lubelskie, dla których urządzone zostały księgi wieczyste o nr  LU1Y/00014736/0, LU1Y/00010519/5, LU1Y/00011255/3, LU1Y/00031773/6, ruchomości i zapasów – za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 352 941,88 zł.

Oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Budowlana 50 lok. 101, 20-469 Lublin w terminie do 09 października 2017r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: „OFERTA – PRZEDSIĘBIORSTWO-Gminna Spółdzielnia „SCh”– IX GUp 69/16” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega,  iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym. Z przedmiotem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem, Regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz informuje, że przedsiębiorstwo upadłego zostało przekazane w dzierżawę, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.