nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Realizacja operacji własnej

 

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w ramach operacji  własnej realizować będzie działania:

  • Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
  • Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
  • Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
  • Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

Do realizacji powyższych zadań zapraszamy chętnych przedsiębiorców oraz mieszkańców z obszaru gmin: miejskiej Dęblin, miejsko-wiejskiej Ryki, wiejskich Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór do udziału w bezpłatnych działaniach w zakresie operacji własnej.

Więcej informacji uzyskać można w Biurze Stowarzyszenia w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub pod Nr Tel. 818652095.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w realizacji zadań podanych powyżej zachęcamy do wypełnienia ankiety. Pierwszeństwo w naborze do projektu będą miały osoby z grupy defaworyzowane tj. osoby w wieku 50+ oraz 60+ a także osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach jako absolwent bez doświadczenia, młoda matka, osoby między 18 a 26 rokiem życia, osoby w wieku 50+.

Deklaracja uczestnictwa do pobrania poniżej. Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2018 r. w siedzibie Biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8.

Załącznikiem do deklaracji powinien być dokument potwierdzający spełnienie kryterium miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie  przynależności do jednej z grup defaworyzowanych.

 

Deklaracja uczestnictwa projekt własny (1)

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 12 grudnia i 15 grudnia 2017 r.  odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.Spotk inf-konsult

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i wniosków zmian w związku z przystąpieniem do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu do dnia 5 grudnia osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres: lgdryki@gmail.com Więcej informacji na stronie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” pod adresem http://www.lokalnagrupadzialania.pl  

formularz aktualizacji LSR

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w upadłości w Nowodworze, zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z siedzibą w Nowodworze jako całości w rozumieniu art. 551 k.c., składającego się z praw do nieruchomości położonych na terenie gminy Nowodwór, powiat rycki, województwo lubelskie, dla których urządzone zostały księgi wieczyste o nr  LU1Y/00014736/0, LU1Y/00010519/5, LU1Y/00011255/3, LU1Y/00031773/6, ruchomości i zapasów – za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 352 941,88 zł.

Oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Budowlana 50 lok. 101, 20-469 Lublin w terminie do 09 października 2017r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: „OFERTA – PRZEDSIĘBIORSTWO-Gminna Spółdzielnia „SCh”– IX GUp 69/16” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega,  iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym. Z przedmiotem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem, Regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz informuje, że przedsiębiorstwo upadłego zostało przekazane w dzierżawę, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

 

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie  informuje, iż została udostępniona strona internetowa www.polskasmakuje.pl i darmowa aplikacja „Polska Smakuje”, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Głównym założeniem aplikacji jest budowanie i rozpowszechnianie rozpoznawalnej marki polskiej, zdrowej żywności oraz platformy komunikacji pomiędzy producentami a konsumentami.

W okresie wakacji planowana jest ogólnopolska akcja promocyjna mająca na celu zachęcać podróżujących do szukania polskich specjalności i tym samym do korzystania z aplikacji.

Hasło „Polska smakuje” będzie promowane wszędzie tam, gdzie będą turyści m.in. na trasie koncertowej Lata z Radiem.

Rejestracja na stronie www.polskasmakuje.pl , korzystanie ze strony i aplikacji są darmowe i w trakcie ich użytkowania nie będą pobierane żadne opłaty.

Więcej o: PODZIĘKOWANIA ZA KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” bardzo dziękuje wszystkim, którzy      przyczynili się do powstania dokumentu strategicznego jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez       Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Gmin Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca Ułęż.

 

 

Więcej „PODZIĘKOWANIA ZA KONSULTACJE SPOŁECZNE.”

Do góry