Czyste Powietrze

Informujemy mieszkańców Gminy Nowodwór, że w Urzędzie Gminy Nowodwór
funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10 00 do 14 00 .
Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:
– pomoc w założeniu konta na portalu beneficjenta jako pierwszy krok w procedurze
aplikowania o dofinansowanie
– pomoc w przygotowaniu wniosków
– udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”
– zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego
złożenie wniosku oraz jego wydruk
– sprawdzenie poprawności wniosków
– przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW
– pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność
Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie Mieszkańcom
Gminy Nowodwór aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze.
Utworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:
– aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu
Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego
– założone konto na Portalu Beneficjenta
– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
– numer księgi wieczystej
– numer działki
– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego
w m2
– wartość dochodu/rodzaj PIT​
– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku
lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub
inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )
– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,
przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy t.j. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowodworze, Nowodwór 67, 08-503 Nowodwór, nie wcześniej niż 3
miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
( w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania )
– załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o
wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku
o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością);
współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada
ustawową wspólność majątkową).
– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod
prowadzenie tej działalności,
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m 2
okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdują się na
stronie https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
oraz na portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl/
Aktualne dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie
Gminy Nowodwór:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 105
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 50
Kwota wypłaconych dotacji – 1.540.837,03 zł.
Pomocne linki:
Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze