Konsultacje społeczne

Otwarte konsultacje społeczne

 

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na spacer badawczy obszaru LGD wzdłuż rzeki Wieprz na odcinku Drążgów – Dęblin

Mogą wziąć  w nim udział przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i  mieszkańcy zainteresowani rozwojem turystyki.

Spacer badawczy ma na celu dokonanie w terenie przeglądu miejsc w najbliższym sąsiedztwie rzeki Wieprz (na odcinku   od Drążgowa gm. Ułęż do Dęblina), które już są lub mogą być w przyszłości wykorzystane do rozwoju turystyki kajakowej (miejsca wypoczynkowe, przystanie, pola namiotowe, kempingi itp.). Wnioski ze spaceru zostaną wykorzystane w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.

Planujemy:

 

Wizytę dniu 9 listopada br., – obejmie  odcinek od Drążgowa do Dęblina. Spacer badawczy  rozpoczynamy o godz. 8.30  w miejscowości Ryki.

 

Zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych prosimy o zgłoszenie się poprzez wypełnienie formularza, (który można pobrać ze strony internetowej WWW.lokalnagrupadzialania.pl) do dnia 28 października 2015 r. i dostarczenie osobiście do biura LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

lub wysłanie za pośrednictwem poczty email lgdryki@ghmail.com,  lub faxem –  81 8652095

 

Z  poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał informacyjny współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach  działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.


W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu strategicznego, w którym zostaną określone rodzaje i typy  realizowanych projektów za naszym  pośrednictwem. Jeśli masz ciekawy pomysł, chcesz mieć wpływ na kierunki rozwoju swojej gminy, chcesz rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą, jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej przyłącz się do nas, przyjdź na konsultacje społeczne, wypełnij ankietę, fiszkę projektową i złóż  je w swojej gminie lub siedzibie LGD.

Miejsce

Termin

Program

Gmina Miasto Ryki Ryki,
ul. Karola Wojtyły 29
2.09.2015 r. godz. 15.00 – 17.00 Planowany program spotkania: 

1) Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020,

2) Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego, praca nad analizą SWOT i celami LSR– praca w grupach

3) Podsumowanie i przedstawienie wyników prac    4) Informacja dotycząca dalszych etapów prac związanych z budowaniem strategii

Miasto Dęblin Dęblin, ul. Rynek 12 3.09.2015 r. godz. 17.00 – 19.00
Gmina Stężyca Stężyca, ul. Królewska 4 4.09.2015 r. godz. 16.00 – 18.00
Gmina Kłoczew Kłoczew, ul. Klonowa 2 29.07.2015 r. godz. 9.30 – 11.30
Gmina Ułęż Ułęż 168, 08-504 Ułęż 08.09.2015 r. godz. 16.30 – 18.30
Gmina Nowodwór Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór 9.09.2015 r. godz. 16.30 – 18.30

Bliższe informacje możnauzyskać na stronach internetowych  lub siedzibach samorządów:

1. Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl, lgdryki@gmail.com

2. Powiat Rycki, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, starostwo@ryki.powiat.pl, www.powiat.ryki.pl

3. Urząd Miasta i Gminy w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29,ryki@ryki.pl, www.ryki.pl

4. Urząd Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12, poczta@um.deblin.pl;www.deblin.pl/gospodarka/lgd

5. Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1, sekretariat@stezyca.eurzad.eu; www.gmina_stezyca.pl

6. Urząd Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 67, gmina@kloczew.pl; www.kloczew.pl

7. Urząd Gminy w Nowodworze, Nowodwór 71A, sekretariat@nowodwor.eurzad.eu;     nowodwor.eurzad.eu/nawigacja_p_80/konsultacje_spoleczne_p_80.html

8. Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168, gmina@ulez.eurzad.eu; www.ulez.eurzad.eu  zakładka konsultacje społeczne

Pomysły, wnioski można składać do skrzynek konsultacyjnych w Gminach Członkowskich, wymienionych wyżej  i siedzibie Stowarzyszenia. Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek od godz.11.30- 16.00 oraz czwartek od godz. 7.30-12.00 siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wyczółkowskiego 10A.

Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału w konsultacjach społecznych.

Ankieta diagnozująca (doc)

Fiszka projektowa (doc)

[pegallery modal=”enable” size=”full” columns=”1″ ids=”2577, 2578″]