Archiwa

  • Realizacja zadania Remont drogi gminnej nr 103082L Zawitała – Grabów Rycki.

  • Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Nowodwór z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Nowodwór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

    Zarządzenie nr 85 z 2023 roku

  • Komunikat w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowodwór.

    komunikat Nowodwór

  • Obchody Święta Niepodległości 2023