Inwestycje

Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne

 • Budowa sala gimnastyczna przy ZSO im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze. Zakres prac obejmował budowę Sali spor towej o wymiarach 24 x 12m wraz zaple czem sanitarnym i mini salą do gimnastyki korekcyjnej. Koszt całkowity: 1 420 400,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2004 r.
 • Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Nowodworze (2008r.)
 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012” przy ZSO im. Wacława Nałkow skiego w Nowodworze. Koszt całkowity: 980 815,41 zł, zadanie otrzymało dofi nansowanie ze środków budżetu państwa – 327000,00 oraz ze środków samorządu Województwa Lubelskiego- 326969,08. Inwestycje zrealizowano w 2009 r.
 • Modernizacja drogi gminnej Nowo dwór – Grabowce Dolne. Koszt całkowity
 • 500.000 zł, zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WL. Inwestycje zrealizowano w 2009 r.
 • Wykonanie termomodernizacji budynku OSP oraz świetlicy środowiskowej w No wodworze. W ramach projektu zakupiono również sprzęt komputerowy do świetlicy. Koszt całkowity: 273 566,19 zł. Zadanie zrealizowano w 2010 r.
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim. Zakres prac obejmował bu dowę sali sportowej o wymiarach 24×15 wraz z zapleczem sanitarnym. Koszt całko wity: 1 467 000,00 zł. Zadanie zrealizowa no w 2011 r.
 • Budowa sieci wodociągowej na terenie całej gminy (gmina w 100 % zwodociągo wana)
  • Budowa 6 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Trzcianki. Koszt całkowity: 4 396 144,86 zł. Zadanie zrealizowano w latach 2010-2012
  • Budowa 235 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianki. Koszt Całkowity: 3 604 375,00 zł. Zadanie zrealizowano w latach 2010-2012
 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012” przy ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim. Koszt całkowity: 1 173 704,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 500 000,00 oraz ze środków samorządu Województwa Lubelskiego – 333 000,00. Zadanie zrealizowano w 2012 r.
 • Rewitalizacja Starego Rynku w Nowodworze. Koszt całkowity: 188.098,00 zł (zadanie otrzymało dofi nansowanie z PO RYBY). Inwestycje wykonano w 2013 r. Na Rynku ustawiono pomnik Św. Jana Pawła II, na realizację którego Gmina pozyskała środki z tzw. małych projektów
 • Wykonanie trzech placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Nowodwór, Grabów Szlachecki i Trzcianki.
 • Modernizacja blisko 30 km dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje na przestrzeni lat zrealizowano ze środków własnych gminy oraz w ramach współpracy z powiatem ryckim i przy udziale środków zewnętrznych.