Informacja dotycząca złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

Szanowni Państwo,

 

Wypełniając ustawowy obowiązek dostosowania przepisów miejscowych do  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy Nowodwór podjęła nowe uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy, tj. min.:

 

  • Uchwałę Nr XXVII/122/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  • Uchwałę Nr XXVII/123/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze gminy Nowodwór oraz warunków i trybu składania deklaracji

Dlatego też od 1 stycznia 2021 roku, zacznie obowiązywać nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – OD OSOBY, co oznacza w praktyce, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 18 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej w danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie zadeklaruje zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
  • 12 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Zachęcam jednocześnie Państwa do zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku.

Termin płatności opłaty od 2021 roku- raz na kwartał  w łącznej kwocie za trzy miesiące, do końca drugiego miesiąca kwartału.

 

Mając powyższe na uwadze prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o wypełnienie jej i złożenie  w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Wzór deklaracji można pobrać w urzędzie gminy, znajdziecie go Państwo również na stronie Gminy Nowodwór   www.ugnowodwor.e-biuletyn.pl  zakładka po lewej stronie →Gospodarka odpadami.

Szczegółowe informacje na temat złożenia deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu 818661028.

Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż Ryszard Piotrowski

Deklaracja odpady