nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

 

Wypełniając ustawowy obowiązek dostosowania przepisów miejscowych do  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy Nowodwór podjęła nowe uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy, tj. min.:

 

  • Uchwałę Nr XXVII/122/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  • Uchwałę Nr XXVII/123/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze gminy Nowodwór oraz warunków i trybu składania deklaracji

Dlatego też od 1 stycznia 2021 roku, zacznie obowiązywać nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – OD OSOBY, co oznacza w praktyce, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 18 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej w danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie zadeklaruje zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
  • 12 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Zachęcam jednocześnie Państwa do zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku.

Termin płatności opłaty od 2021 roku- raz na kwartał  w łącznej kwocie za trzy miesiące, do końca drugiego miesiąca kwartału.

 

Mając powyższe na uwadze prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o wypełnienie jej i złożenie  w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Wzór deklaracji można pobrać w urzędzie gminy, znajdziecie go Państwo również na stronie Gminy Nowodwór   www.ugnowodwor.e-biuletyn.pl  zakładka po lewej stronie →Gospodarka odpadami.

Szczegółowe informacje na temat złożenia deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu 818661028.

Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż Ryszard Piotrowski

Deklaracja odpady

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nowodwór.

Uprzejmie informujemy, że Gmina ani żadna firma w naszym imieniu nie organizuje spotkań dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych.  Zdarza się niekiedy tak, że różne  firmy organizują spotkania nie podając nawet swojej nazwy i sugerują tym samym, że działają z upoważnienia Gminy – jest to absolutna nieprawda!

W celu zdobycia klientów na ulotkach i w materiałach reklamowych podają nieprawdziwe informacje np. dotyczące kosztów i gwarancji. Podczas rozmowy sugerują nawet, że montaż instalacji w ramach projektu realizowanego przez Gminę jest mniej korzystny, co jest oczywiście kłamstwem.

W sprawie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu będziemy się kontaktować z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości tylko indywidualnie .

 

Numery kontaktowe do Urzędu Gminy Nowodwór:

81 8661028

81 8661018.

 

Z poważaniem

 

Ryszard Piotrowski

Wójt Gminy Nowodwór

 

 Stowarzyszenie Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

1.2.  Założona i zarejestrowana nowa firma

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 4 stycznia 2021 r.  godz.  8.00   do dnia  22 stycznia 2021 r.  godz.  15.00

6-20-podejm-dzial-(1) (2) (1)

Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 września 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 4 listopada 2020 r. podjęta została Uchwała nr 13/2020 w sprawie przeprowadzenia głosowania obiegowego w zakresie aktualizacji LSR.

Zatem ponownie przedkładamy propozycje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski i uwagi mogą Państwo zgłaszać do dnia 15 grudnia 2020 r. Zatwierdzenie zmian LSR nastąpi podczas obrad Walnego Zebrania Członków w trybie obiegowym.

Wnioski wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 15 grudnia 2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

 

Załączniki:

formularz-aktualizacji- Kopia

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

 

Do góry