nowodwor-krajobraz-gmina
nowodwor-krajobraz-gmina2
nowodwor-krajobraz-gmina3
nowodwor-krajobraz-gmina4
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Uchwałą Nr 6/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 3 lipca 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia propozycje zmian jakie zostały wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju. W terminie od dnia 21 lipca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 24 lipca 2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

Zmiany w szczególności dotyczą podziału środków finansowych powstałych z przeliczenia budżetu LGD z waluty PLN na EUR pomiędzy przedsięwzięcia określone w LSR:

 • Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz  uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu – limit dostępnych środków 218302,47 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR stanowi kwotę 873209,88 zł
 • Założona i zarejestrowana nowa firma – limit dostępnych środków 136097,16 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR stanowi kwotę 544388,64 zł
 • Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele  rekreacyjne i kulturalne – limit dostępnych środków 134651,37 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR  stanowi kwotę 538605,48 zł
 • Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne – limit dostępnych środków 17249,83 Euro w przeliczeniu na PLN przy kursie 4 zł/1EUR stanowi kwotę 68999,32 zł.

Budżet LGD wzrósł z tytułu:

– drugiego bonusu w kwocie 690.000 zł

– przeliczenia budżetu  LGD z waluty PLN na EUR

 

Łączna kwota 2 bonusów   –    1.380.000 zł

W wyniku zrealizowanych 2 przedsięwzięć powstały oszczędności:

1.2.1 Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych 1102,87 Euro

2.4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru 1823,31 Euro.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie uwag i wniosków do proponowanych zmian LSR.

.

Z powodu przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem informujemy. że pracownicy Urzędu Gminy nie będą w najbliższym czasie dokonywali odczytów wodomierzy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów wodomierzy:

– telefonicznie na numer 81 866-10-28 lub osobiście w pokoju nr 12 w godzinach 8:30-15:30

e mail: nowodworzuk@gmail.com

W pozostałych przypadkach zuzycie wody będzie naliczane na podstawie średniorocznego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

Uwaga w terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 17 lipca 2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

Ogł w spr konsultacji społ-lip20 LSR (1)

formularz-aktualizacji- Kopia

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Siły i mądrości płynącej z tajemnicy

Zmartwychwstania Pańskiego,

Wszelkich łask bożych,

Pogodnych, zdrowych Świąt Wielkanocnych,

Pomyślności w życiu zawodowym i osobistym mieszkańcom Gminy Nowodwór życzą

 

Wójt Gminy Nowodwór               Przewodniczący Rady Gminy Nowodwór

   /-/ Ryszard Piotrowski                              /-/ Sławomir Janiszek

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 690 000 zł,  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  przedstawia propozycje  zmian jakie zostały wprowadzone  w  Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 12 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r.
Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian przedstawionych w LSR   można składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. elektronicznie na adres lgdryki@gmail.com.
Po upływie tego terminu zostanie podjęta uchwała w trybie obiegowym.
Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

LSR aktualizacja-tekst jednolity-ostat marzec 2020

w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Nowodwór i jednostek organizacyjnych Gminy Nowodwór.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością wzmocnienia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)  z dniem 16 marca (poniedziałek) od godz. 08:00 do odwołania wprowadzam następujące zmiany w pracy Urzędu Gminy Nowodwór i jednostek organizacyjnych Gminy Nowodwór tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowodworze, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Nowodworze, Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowodworze:

 1. Działalność Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych zostaje ograniczona wyłącznie do przyjmowania korespondencji. Jednocześnie proszę o dostarczanie wniosków i korespondencji (jeżeli jest to możliwe) za pomocą poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP. W sprawach urzędowych proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

 2. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego zostaje ograniczona wyłącznie do sporządzenia i wydawania aktów zgonów. Pozostałe sprawy należy załatwić w sposób opisany w punkcie 1.

 3. Uiszczanie podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych zaleca się wykonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że w przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat (np. w przypadku braku możliwości zapłaty przez bankowość elektroniczną) będzie możliwość złożenia przez podatnika  stosownego wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.  

 

                                                                           Wójt Gminy Nowodwór

                                                                          /-/ Ryszard Piotrowski

 

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego przypadków koronawirusa  COVID-19 zwracamy się z prośbą o załatwianie wszystkich spraw, które są możliwe do załatwienia, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Prosimy w miarę możliwości o unikanie kontaktów bezpośrednich z pracownikami.

                                        Wójt Gminy Nowodwór

                                      /-/ Ryszard Piotrowski

Kontakt:

e-mail: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu

telefony:

sekretariat – 818661018

podatki  – 818661003

odbiór odpadów, woda, ścieki – 818661028

Ośrodek Pomocy Społecznej   – 818661001

USC – 818661024

 

INFORMACJA
Jeśli wróciłeś/wróciłaś z terenu gdzie występuje koronawirus COVID-19

Chroń swoją rodzinę i innych.

Bądź odpowiedzialny!

 niezwłocznie!!!

skontaktuj się telefonicznie z:

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rykach
  81/ 865 16 37

 2. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rykach
  Alarmowy po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy
  693 977 570

 3. Całodobowa Infolinia 7 dni w tygodniu 800 190 590

Informacja 

Do góry