„Lepsza edukacja w Szkołach Podstawowych w Gminie Nowodwór – wsparcie kształcenia ogólnego

 

#FunduszeUE

Gmina Nowodwór rozpoczyna realizację projektu Lepsza edukacja w Szkołach Podstawowych w Gminie Nowodwór- wsparcie kształcenia ogólnego ” 
w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

W dniu 29 kwietnia 2024 została podpisana umowa  nr  FELU.10.03-IZ.00-0089/23-00 pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Nowodwór.

Całkowita wartość projektu to 768 782,96 zł, w tym dofinansowanie 691 904,66 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 653 465,51 zł.

 Zadania projektowe skierowane są do różnych grup odbiorców. Dla uczniów przygotowana została szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Zorganizowane zostaną  zajęcia  językowe, chemiczne, artystyczne, sportowe, z przedsiębiorczości,
z   programowania, szachowe oraz dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
W ramach wsparcia dla szkół odbywać się będą również zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym indywidualne i wyjazdowe u pracodawców.

Uczniowie zostaną objęci również wsparciem specjalistów na zajęciach
z psychologiem, w zakresie metod uczenia się, radzenia sobie ze stresem, z efektywnej komunikacji.

Zaplanowano ponadto wyjazdowe warsztaty fizyczno- chemiczne oraz z zakresu ekologii i przedsiębiorczości.

Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy poprzez udział
w szkoleniach podwyższą swoje umiejętności cyfrowe, a także kompetencje w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zielonej transformacji.
3 nauczycieli ukończy studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
i terapii pedagogicznej.

Zakupimy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt oraz doposażymy  pracownie językowe, komputerowe, matematyczne  i przyrodnicze.

Poprzez dostosowanie infrastruktury szkół oraz realizowanego programu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz niepełnosprawnych nauczycieli upowszechniać będziemy w naszych placówkach model dostępnej szkoły.

Głównym celem realizowanego projektu jest  wspieranie równego dostępu do wysokiej jakości włączającego  kształcenia i szkolenia realizowanego przez 3 szkoły podstawowe z Gminy Nowodwór oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 80% z grupy 235 uczniów (119 dz. + 116 chł.) i 31 nauczycieli (25 K i 6 M)
w okresie do 30.06.2026 r. poprzez realizację nauczania dostosowanego do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, doradztwa edukacyjno- zawodowego, zajęć zawodoznawczych, doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia w ramach zwiększenia potencjału szkoły.

Efektem projektu będzie nabycie u uczniów kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijających ich talenty
i zainteresowania oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *