WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

na lata 2019 – 2023

Gmina Nowodwór realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 102 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA – 127 500 zł 

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH

– Dział 852 rozdział 85230 § 2030


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *