Obwieszczenie Wójt Gminy Nowodwór zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza 2022-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko,

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza 2022-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko, (załączniki do obwieszczenia).

 Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie Gminy Nowodwór z siedzibą Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór  w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu  lub za pomocą interaktywnego formularza:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gminy_pradoliny_wieprza_oos

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowodwór.

 

                                                                           /-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

                                                                              Wójt Gminy Nowodwór

formularz konsultacji

OOŚ Gminy Pradoliny Wieprza [1]

Strategia dla Gmin zagrożonych trwałą marginalizacją_finver-poprawione projekty

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *